Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

CPE PLUS


แนวทางการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การตอบคำถามทางยาให้ตรงประเด็นโดยวาจา และ/หรือการเขียนอย่างสั้น

บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในภาวะความดันโลหิตสูงโดยการใช้ยา

การบริบาลทางเภสัชกรรมในภาวะความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา

ประโยชน์ของวิตามินซีในทางการแพทย์

เครื่องมือสำหรับประเมินการควบคุมอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ : แนวทางการนำไปใช้ในงานเภสัชกรรมชุมชน

ภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว : แนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกรชุมชน

Topical Steroids for Dermatitis: What to Consider ?

แนวทางการรักษาอาการปวดเฉียบพลันในร้านยา

วิตามินแบบสูบ : ข้อเท็จจริงและแนวทางการสื่อสารกับประชาชนที่เภสัชกรควรทราบ

ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

บุหรี่ไฟฟ้า : ข้อเท็จจริง และข้อสรุป จากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการใช้เพื่อเลิกบุหรี่

ธันวาคม 2559 - ทำไมนอนกรน ต้องนึกถึงภูมิแพ้กับบทบาทของเภสัชกรในการให้คำแนะนำ

พฤศจิกายน 2559 - The Immunization in Diabetic Patients with Flu for Optimal Diabetic Care

ตุลาคม 2559 - แนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่มีภาวะ tonsillitis และ pharyngitis ในร้านยา: ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และแนวทางการสื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม

กันยายน 2559 - การเก็บกักน้ำมันหอมระเหยในอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและสุคนธบำบัด

สิงหาคม 2559 - Acne vulgaris treatment & management in community pharmacy Update ACNE treatment: Sountheast Asia guideline

กรกฎาคม 2559 (2) - วิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูกหายใจไม่สะดวก

กรกฎาคม 2559 (1) - แนวทางการใช้ Parabens เป็นสารกันเสียในเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง

มิถุนายน 2559 - Pharmacotherapy in Headache Disorders

พฤษภาคม 2559 - ข้อมูลความปลอดภัยของยากลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) : ข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการนำไปใช้สำหรับเภสัช

เมษายน 2559 - บทบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับยีนของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้: แนวทางการนำไปใช้สำหรับเภสัชกรชุมชน
© Copyright by Wongkarnpat