Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

CPE PLUS


Role of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid in Clinical Practice

การจัดการอาการไอเฉียบพลันในผู้ใหญ่: แนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกรชุมชน

เห็บ หิด เหา: การบริบาลทางเภสัชกรรมในบริบทของงานเภสัชกรรมชุมชน

แนวทางการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การตอบคำถามทางยาให้ตรงประเด็นโดยวาจา และ/หรือการเขียนอย่างสั้น

บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในภาวะความดันโลหิตสูงโดยการใช้ยา

การบริบาลทางเภสัชกรรมในภาวะความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา

ประโยชน์ของวิตามินซีในทางการแพทย์

เครื่องมือสำหรับประเมินการควบคุมอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ : แนวทางการนำไปใช้ในงานเภสัชกรรมชุมชน

ภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว : แนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกรชุมชน

Topical Steroids for Dermatitis: What to Consider ?

แนวทางการรักษาอาการปวดเฉียบพลันในร้านยา

วิตามินแบบสูบ : ข้อเท็จจริงและแนวทางการสื่อสารกับประชาชนที่เภสัชกรควรทราบ

ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

บุหรี่ไฟฟ้า : ข้อเท็จจริง และข้อสรุป จากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการใช้เพื่อเลิกบุหรี่
© Copyright by Wongkarnpat