ยากลุ่ม alpha-blockers ให้ผลดีในการขับนิ่ว

ยากลุ่ม alpha-blockers ให้ผลดีในการขับนิ่ว

            Reuters Health: การศึกษาล่าสุดโดย Dr.John N Hollingsworth และคณะจาก University of Michigan บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยที่มีนิ่วในท่อไต (ureteric stone) ที่มีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป สามารถใช้ยาในกลุ่ม alpha-blockers ขับนิ่วให้หลุดออกไปได้ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว

            ในอดีตที่ผ่านมามีความพยายามที่จะนำเอายาในกลุ่ม alpha-blockers มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในท่อไตที่มีขนาดของนิ่วน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร เพื่อช่วยทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องไปเข้ารับการรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น แต่จากการวิจัยแบบ randomized controlled trial ชื่อ SUSPEND ในประเทศอังกฤษกลับพบว่า การใช้ยากลุ่มนี้ในการรักษาไม่ได้ให้ผลดีแตกต่างไปจากการใช้ยาหลอก ทำให้แนวโน้มของการใช้ยานี้เพื่อการรักษาโรคนิ่วจึงน้อยลง Dr.Hollingsworth และคณะจึงทำการศึกษาแบบ meta-analysis เพิ่มเติม โดยนำเอาผลการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 55 การศึกษา มีผู้เข้าร่วมการศึกษากว่า 6,000 รายมาทำการวิเคราะห์ ผลพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม alpha-blockers สามารถขับนิ่วให้ออกมาได้มากกว่าอย่างชัดเจน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 75.8 ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีการขับนิ่วออกมาได้คิดเป็นร้อยละ 48.2 และคิดเป็น risk ratio ถึง 1.49 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก เมื่อทำการวิเคราะห์ความจำเพาะของผลการรักษาต่อกลุ่มผู้ป่วยพบว่า สำหรับในกลุ่มผู้ป่วยที่มีขนาดของนิ่วในท่อไตเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรนั้น ยากลุ่ม alpha-blockers มีผลเพิ่มโอกาสในการขับนิ่วเฉพาะในกลุ่มที่มีขนาดของนิ่วตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไปเท่านั้น และตำแหน่งของนิ่วในท่อไตไม่มีผลกับโอกาสที่นิ่วจะถูกขับออกจากร่างกาย ยาที่มีการใช้ในกลุ่มนี้ได้แก่ tamsulosin, alfuzosin, doxazosin, naftopidil, silodosin และ terazosin อย่างไรก็ตาม Dr.Samuel McClinton ผู้วิจัยหลักของโครงการวิจัย SUSPEND ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากนิ่วในท่อไตส่วนใหญ่แล้วมักจะมีขนาดเล็กกว่า 10 มิลลิเมตร ดังนั้น โอกาสที่จะสามารถใช้ยา alpha-blockers อย่างได้ผลจึงอาจจะไม่ได้มีอยู่มากนักก็ได้