Dolutegravir ยาโรคเอดส์ตัวใหม่

Dolutegravir ยาโรคเอดส์ตัวใหม่

Dolutegravir (Tivicay) เป็นยารักษา HIV-1 ตัวใหม่ที่ได้รับอนุมัติจาก US FDA ให้จำหน่ายได้ Dolutegravir เดิมเรียกว่า S/GSK1349572 หรือ “572” เป็นยา integrase strand transfer inhibitor คือยับยั้งเอนไซม์อินทีเกรสที่ส่งสารพันธุกรรม ซึ่งรบกวนการทำงานของเอนไซม์ที่จำเป็นที่เชื้อไวรัส HIV จะเพิ่มจำนวน เป็นยาเม็ดชนิดกินทุกวัน ใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่น US FDA รับยา 572 ให้เข้าโครงการพิจารณาอย่างเร่งด่วนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และได้รับอนุมัติทะเบียนเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

            Dolutegravir ได้รับอนุญาตให้ใช้ในคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV ในคนไข้ที่หลากหลายอาการ อาจใช้รักษาการติดเชื้อ HIV ในผู้ใหญ่ที่ไม่เคยใช้ยารักษา HIV มาก่อน หรือในผู้ใหญ่ที่เคยได้รับยาต้าน HIV มาแล้ว รวมทั้งผู้ที่เคยใช้ยากลุ่ม integrase strand transfer inhibitor ตัวอื่นมาแล้ว ยา Dolutegravir ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งมีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กก. ทั้งที่เคยหรือไม่เคยได้รับยาต้านไวรัส HIV มาแล้ว แต่ยังไม่เคยใช้ยาในกลุ่ม integrase strand transfer inhibitors

            มีชาวอเมริกันประมาณ 50,000 ราย ติดเชื้อ HIV ในแต่ละปี และมีการเสียชีวิตปีละ 15,500 ราย ในปี ค.ศ. 2010 ผู้ติดเชื้อ HIV แต่ละรายจำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบเฉพาะตัว ขึ้นกับสภาวะของคนไข้และความจำเป็น การอนุมัติยาต้านเอดส์ Tivicay จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แพทย์ได้พิจารณาก่อน นั่นคือ คำกล่าวของ Edward Cox ผู้อำนวยการสำนักงานผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อของ US FDA

            ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Dolutegravir ได้รับการศึกษาในคนไข้ 2,539 รายที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทางคลินิก 4 โครงการ คนไข้จะได้รับการสุ่มให้ได้รับยา Tivicay หรือยา Isentress (raltegravir) โดยใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่น หรือยา Atripla ซึ่งเป็นยาผสม มีตัวยา efavirenz, emtricitabine และ tenofovir ขึ้นกับแต่ละโครงการ ผลการเปรียบเทียบกับการใช้ยา efavirenz 96 สัปดาห์ (SPRING-1) แสดงว่าการใช้ยากิน Dolutegravir 50 มก.ต่อวัน ได้ผลในการลดจำนวนไวรัส และมีจำนวน CD4 เพิ่มขึ้นในคนไข้ HIV การศึกษาทางคลินิกแสดงว่า Dolutegravir มีประสิทธิภาพในคนไข้ที่ดื้อยา integrase inhibitor-raltegravir

            การวิจัยโครงการที่ 5 เพื่อศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ ความปลอดภัยและฤทธิ์ของยา Tivicay ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาด้วยยาต้านเชื้อ HIV ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และไม่เคยใช้ยา integrase strand transfer inhibitor มาก่อน

            อาการข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ นอนหลับยาก (insomnia) และปวดศีรษะ ผลข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ การแพ้ยาและการทำงานของตับผิดปกติในคนไข้ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีร่วมด้วย ฉลากยา Tivicay บอกวิธีดูแลคนไข้เกี่ยวกับอาการข้างเคียงดังกล่าว Tivicay ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท GSK สหรัฐอเมริกา